IELTS Writing Task 2 Samples Rachel Mitchell

Ielts Writing Task 2 Samples Over 450 High-Quality Model Essays for Your Reference to Gain a High Band Score 8.0+ In 1 Week

IELTS Writing Task 2 Samples Rachel Mitchell – Over 450 High-Quality Model Essays for Your Reference to Gain a High Band Score 8.0+ In 1 Week… (Rachel Mitchell)

Name: IELTS Writing Task 2 Samples
Author: Rachel Mitchell
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung:

  • Tác giả: Rachel Mitchell

Đây là quyển sách cùng bộ với quyển IELTS Academic Writing Task 1 Samples – 1 ebook với hơn 600 trang, tổng hợp rất nhiều bài mẫu, cover hết tất cả các dạng bài có trong IELTS Writing Task 2 nhé.

Ielts Writing Task 2 Samples Over 450 High-Quality Model Essays for Your Reference to Gain a High Band Score 8.0+ In 1 Week
Ielts Writing Task 2 Samples Over 450 High-Quality Model Essays for Your Reference to Gain a High Band Score 8.0+ In 1 Week

Đây là Ebook tổng hợp tất cả 10 Ebook nhỏ của tác giả Rachel Mitchell cho IELTS Writing Task 2 samples nhé.

Tham khảo quyển Task 1 của cùng tác giả nhé: https://www.congdongielts.com/ielts-academic-writing-task-1-samples-rachel-mitchell/

Link Download IELTS Writing Task 2 Samples Rachel Mitchell Ebook:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


2 thoughts on “IELTS Writing Task 2 Samples Rachel Mitchell

  1. Pingback: IELTS Academic Writing Task 1 Samples Rachel Mitchell

  2. Pingback: 230 IELTS Writing Sample PDF Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *