Master IELTS Visual Tahassoni PDF Download

Master IELTS Visual Tahassoni

Master IELTS Visual Tahassoni PDF Download:

Name: Master IELTS Visual
Author: Ebrahim Tahassoni
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung:

Đây là quyển về Task 1 (Visual) trong bộ sách của Tahassoni. 2 quyển sách trước, tác giả đã đề cập tới Writing Task 2 là quyển Master IELTS Essays Tahassoni và quyển Master IELTS Essay 2 Tahassoni.

Nội dung của quyển này sẽ tập trung hoàn toàn vào cách viết, từ vựng cần cho IELTS Writing Task 1.

Xem thêm: Tất cả các sách của Tahssoni IELTS

Master IELTS Visual Tahassoni
Master IELTS Visual Tahassoni

Tham khảo nội dung cơ bản của ebook:

Master IELTS Visual Tahassoni sample
Master IELTS Visual Tahassoni sample

Link tải Ebook:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *