Get IELTS Band 9 Speaking PDF download

Get IELTS Band 9 Speaking

Get IELTS Band 9 Speaking pdf download:

Name: Get IELTS Band 9 Speaking
Author: Cambridge IELTS Consultants
Đối tượng: Mọi Level
Định dạng tải: PDF

Review nội dung cơ bản:

Nội dung của bộ sách sẽ được chia thành các phần chính sau:

  • Introduction from the authors
  • Frequently Asked Questions about the IELTS Speaking Test
  • STRATEGIES FOR PART 1 OF THE SPEAKING TEST
  • STRATEGIES FOR PART 2 OF THE SPEAKING TEST
  • STRATEGIES FOR PART 3 OF THE SPEAKING TEST
  • Summary of the strategies Help from the experts
  • Complete Speaking Tests for you to practice
  • More IELTS test preparation material
Get IELTS Band 9 Speaking
Get IELTS Band 9 Speaking

Tham khảo thêm các sách thuộc bộ này: Download trọn bộ Get IELTS Band 9

Link tải Ebook Get IELTS Band 9 Speaking:

Tài liệu này thuộc gói Membership. Vui lòng đăng ký gói thành viên để hiển thị link tải tài liệu này:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *